Home vertical portfolio Dmitry Solovyev 06/02/2020